Проверь себя!

1. Bu, ya mənim, ya da sənin qəzetindir.

Это мои или твои газеты.

2. Sənin atan balaca, yoxsa hündürdür? - Mənim atam nə balaca, nə də hündürdür.

Твой отец маленький или высокий? - Мой отец ни мал, ни высок.

3. Onun çantası ya qara, ya yaşıl, ya da qəhvəyidi.
Ее сумка черная, зеленая либо коричневая.

4. Bu qartal, yoxsa toyuqdur? - Bu, nə qartal nə də toyuqdur, bu, bülbüldür.

Это орел или курица? - Это ни орёл, ни курица, это соловей.

5. Bu sənin arvadın, yoxsa bacındır? - Bu, mənim xalamdır.

Это твоя сестра или жена? - Это моя тетя (по матери).

Тетя по матери - xala

Тетя по отцу - bibi

Давай выполним еще одно упражнение на перевод

или вернемся назад