Творительный падеж

Русский творительный падеж в азербайджанском языке формируется использованием послеслога -ilə или его сокращенными формами -la-, -lə-. Полная форма пишется отдельно, сокращенные присоединяются к существительным и личным местоимениям.

При присоединении первая гласная -i- выпадает после согласных, а после гласных превращается в букву -у-. После гласных первого ряда ставится -la, после второго - -lə.

Примеры использования русского творительного падежа в азербайджанском:

  • mən - mənimlə - mənim ilə - со мной;
  • o - onunla - onun ilə - с ним;
  • biz - bizimlə - bizim ilə - с нами.

- Vügar, sən ofisə nəcə çatırsan? - Вугар, как ты добираешься до офиса?

- Mənim maşınım var. Mən ofisə maşınla gəlirəm. - У меня есть машина. Я приезжаю в офис на машине (машиной)

 

Обратите внимание, можно сказать как maşınla, так и maşın ilə.

 

Прочтите и переведите:

1. Mən qardaşımla gəmiylə səyahət edirəm.

2. Sən kimlə məktəbə gedirsən? - Mən bacıyla məktəbə gerdirəm.

3. Sən kimlə evdə dərsləri edirsən? - Ya anamla, ya da böyük qardaşımla.

4. Dostum Kamal anası və atasıla yaşayır.

5. Tərlan səhər mənimlə avtobusa minir, axşam isə Sevinclə trolleybusla evə gəlir.

Таксономия: